Warunki świadczonych usług.

Strony umowy

Klient: wskazany przez osobę zamawiającą przedsiębiorca, którego dane podano jako dane do faktury.
Przedstawiciel Klienta: osoba dokonująca płatności za Klienta, podająca jego dane kontaktowe, w tym e-mail lub inna osoba wskazana przez Przedstawiciela Klienta.
Zleceniobiorca: Granty24.pl spółka z o. o., ul. Kościelna 4, 62-030 Luboń, Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000849745, nr Regon: 386506996, NIP: 7831821200.
Przedstawiciel Granty24.pl: osoba wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako członek zarządu lub inna osoba wskazana przez Przedstawiciela Granty24.pl.

1
Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest pomoc doradcza i prawna w sprawie GRANTU objętego poniższym projektem:
  • Projekt: projekt grantowy „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA
  • Grantodawca: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
  • Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.
  • Numer projektu: RPWP.01.05.02-30-0001/20
 2. Przedmiot umowy obejmuje pakiet pomocy obejmujący:
  • Weryfikację przez konsultanta i radcę prawnego kompletności wypełnienia wniosku o grant pod kątem wymogów naboru wniosków,
  • Konsultacje w razie braków lub nieścisłości we wniosku,
  • Założenie konta elektronicznego Klienta na platformie wnioskowej (pod warunkiem dopuszczalności przez Grantodawcę, po otrzymaniu upoważnienia od Klienta),
  • Pomoc konsultanta i radcy prawnego w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie,
  • Pomoc konsultanta i radcy prawnego w komunikacji z Grantodawcą w razie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia wniosku, 
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentów i zawarciu umowy o grant.
 3. Ze strony Zleceniobiorcy pomocy Klientowi udziela dedykowany konsultant i radca prawny.
 4. Rozpoczęcie świadczenia pomocy następuje po wpłacie pełnego wynagrodzenia ryczałtowego.

2
Zasady współpracy

 1. Klient przekaże Zleceniobiorcy konieczne i użyteczne, prawdziwe informacje i dokumenty, za co ponosi odpowiedzialność.
 2. Informacje i dokumenty będą przekazywane co do zasady za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, chyba że w poszczególnych sprawach ustalone zostanie inaczej.
 3. Zleceniobiorca wykona zlecenie z należytą starannością, zgodnie z prawem, z zachowaniem poufności przekazanych mu informacji i dokumentów, oznaczonych przez Klienta jako tajemnica przedsiębiorstwa Klienta.

3
Wynagrodzenie Granty24.pl

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto:
  • 1500 zł – w przypadku statusu osoby samozatrudnionej,
  • 2000 zł – w przypadku statusu mikroprzedsiębiorcy zatrudniającego 1-4 pracowników,
  • 4000 zł – w przypadku statusu mikroprzedsiębiorcy zatrudniającego 5-9 pracowników,
  • 5000 zł – w przypadku statusu małego przedsiębiorcy.
  • Stawka ryczałtu zależna jest od faktycznego (a nie deklarowanego przez Klienta) statusu Klienta.
  • Klient, który wcześniej wykupił i opłacił poradę indywidualną, po wykupieniu pakietu pomocy na swój wniosek otrzyma zwrot opłaty za poradę indywidualną.
 1. Wynagrodzenie dodatkowe za sukces w wysokości 5% (pięć procent) (w tym VAT) uzyskanej kwoty grantu, płatne na rachunek Granty24.pl numer 80114020040000330280208205 w ciągu 3 dni po wypłaceniu grantu Klientowi.
 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie Mu faktur w formie elektronicznej w formacie PDF oraz na ich przesyłanie na podany e-mail. Zgoda może być przez Klienta odwołana.
 3. Po otrzymaniu wpłat od Klienta w ciągu 7 dni Zleceniobiorca wyśle Klientowi fakturę na podany e-mail.
 4. W razie potrzeby Klient z wyprzedzeniem pokryje dodatkowe wydatki (opłaty skarbowe, sądowe itp.). Klient musi wyrazić zgodę na te wydatki, ale zleceniobiorca nie ma obowiązku wykładania własnych środków na pokrycie wydatków i nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich niepokrycia bądź nieterminowego pokrycia przez Klienta.

4
Data i forma zawarcia umowy oraz jej zmian

 1. Datą zawarcia umowy jest dzień wpływu pełnego wynagrodzenia ryczałtowego na rachunek Granty24.pl.
 2. Umowa zostaje zawarta w formie dokumentowej.
 3. Zmiana warunków umowy wymaga formy dokumentowej (e-mail).

5
Postanowienia końcowe

 1. Zmiana danych kontaktowych dla swej skuteczności wymaga jej przesłania drugiej stronie poprzez e-mail lub publikacji w rejestrze gdzie wpisana jest strona umowy (CEIDG i/lub KRS).
 2. Żadna Strona nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec drugiej Strony za utracone korzyści.
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Granty24.pl zostaje ograniczona do wysokości zapłaconego jej wynagrodzenia.
 4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieudzielenia przez Klienta w odpowiednim terminie informacji lub dokumentów oraz za ich treść i jakość.
 5. Niezgodność́ z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień umowy nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia wadliwego postanowienia takim postanowieniem, które będzie najbliższe jego celowi.
 6. Ewentualne spory związane z umową rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w Poznaniu.
 7. Regulamin świadczenia usług Granty24.pl spółka z o. o. stanowi integralną część umowy i można go pobrać ze strony https://dotacjenakapitalobrotowy.org/regulamin/
 8. Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Zleceniobiorcę można pobrać ze strony https://dotacjenakapitalobrotowy.org/polityka-prywatnosci/.

/w imieniu Granty24.pl/