Łączna kwota dofinansowań?

Grant i inna pomoc dla jednej firmy może wynieść łącznie do 800 tys. EUR brutto (limit jest mniejszy dla produkcji rolnej i dla rybołówstwa).Jeżeli firma prowadzi działalność w kilku sektorach, w których zastosowanie mają rożne…

Czy można mieć kilka dofinansowań?

Grant można łączyć z innym wsparciem dla firm w ramach walki ze skutkami epidemii, np. z subwencjami PFR, umorzeniem składek ZUS, dofinansowaniem do miejsc pracy z WUP, jeśli nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych…

Jaka jest wysokość grantu?

Dla samozatrudnionych jest to 23 535,33 zł, 70 605,99 zł dla mikrofirm do 9 osób i 164 747,31 zł dla małych firm do 49 osób.

Co oznacza nieutrzymanie prowadzenia firmy w okresie grantu?

W okresie grantu Grantobiorca nie może zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej ani jej zawiesić. Zawieszenie działalności firmy (art. 22-24 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), otwarcie likwidacji lub otwarcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego…

Jakie są konsekwencje nieutrzymania prowadzenia firmy w okresie grantu?

Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż taka liczba miesięcy kalendarzowych (licząc od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o grant) jaka stanowiła odpowiednik liczby użytej do obliczenia wysokości grantu przedsiębiorca ma prawo do zachowania…