Czy grant to pomoc publiczna?

Grant stanowi pomoc publiczną udzieloną w dniu podpisania Umowy o powierzenie grantu. Ta pomoc publiczna jest udzielana zgodnie z warunkami przewidzianymi w Komunikacie Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środkow pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki…

Po co udzielane są granty?

Bezzwrotne granty są przeznaczone na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynnościfinansowej w celu utrzymania działalności gospodarczej w okresie do 3 miesięcy kalendarzowych odmiesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o udzielenie grantu.