Jakich zatrudnionych nie uwzględniać przy obliczeniu grantu?

Należy pamiętać o wyłączeniu osób przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także osób związanych stosunkiem cywilnoprawnym takim jak umowa…

Jak uwzględnić część etatu?

Należy pamiętać o prawidłowym uwzględnieniu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Jak ustalić liczbę zatrudnionych do obliczenia grantu?

Liczbę zatrudnionych na umowie o pracę ustala się w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W wyliczeniach nie uwzględnia się pracowników na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach…

Od czego zależy kwota grantu dla samozatrudnionego?

Sam samozatrudniony (nie mający pracowników) liczy się jak 1 pracownik. Poziom zatrudnienia ustala się na na dzień złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.

Od czego zależy kwota grantu?

Wartość grantu w sposób praktyczny zależy od poziomu zatrudnienia w firmie. Ten poziom ustala się nakoniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnieniena dzień 31 grudnia 2019 r.