Jakich zatrudnionych nie uwzględniać przy obliczeniu grantu?

Należy pamiętać o wyłączeniu osób przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także osób związanych stosunkiem cywilnoprawnym takim jak umowa zlecenia lub o dzieło.

Jak uwzględnić część etatu?

Należy pamiętać o prawidłowym uwzględnieniu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Jak ustalić liczbę zatrudnionych do obliczenia grantu?

Liczbę zatrudnionych na umowie o pracę ustala się w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W wyliczeniach nie uwzględnia się pracowników na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.Firma oblicza zatrudnienie na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych…

Od czego zależy kwota grantu dla samozatrudnionego?

Sam samozatrudniony (nie mający pracowników) liczy się jak 1 pracownik. Poziom zatrudnienia ustala się na na dzień złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.

Od czego zależy kwota grantu?

Wartość grantu w sposób praktyczny zależy od poziomu zatrudnienia w firmie. Ten poziom ustala się nakoniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnieniena dzień 31 grudnia 2019 r.