Wartość grantu w sposób praktyczny zależy od poziomu zatrudnienia w firmie. Ten poziom ustala się na
koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie
na dzień 31 grudnia 2019 r.