Liczbę zatrudnionych na umowie o pracę ustala się w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W wyliczeniach nie uwzględnia się pracowników na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
Firma oblicza zatrudnienie na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych u przedsiębiorcy.
Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia kwoty bazowej grantu dla mikroprzedsiębiorców w żadnym wypadku nie może być wyższe niż 9 pracowników, a dla małych przedsiębiorców nie może być wyższe niż 49 pracowników.