Weź pieniądze z tarczy

Pokonaj kryzys z GRANTY24.PL

%
zadowolenia z naszej pomocy
maksymalna kwota grantu
firm uzyskało grant

Na co możesz wydać GRANT?

Środki z grantu przeznaczysz na finansowanie kapitału obrotowego, tzn. koszty bieżącej działalności Twojej firmy.

Przykładowo podano, że dofinansowanie można wykorzystać np. na:
- koszty zatrudniania pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
obowiązkowe)
- czynsz za najem lokali
- paliwo
- zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych)

– zakup materiałów niezbędnych do produkcji
– opłaty za media
– zakup towarów
– spłatę zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów)
– zobowiązania publiczno-prawne (podatki, opłaty) jeśli firma nie ma możliwości ich odzyskania.
Grantu nie możesz przeznaczyć na kupno środków trwałych.

Grantu także nie możesz przeznaczyć na takie koszty, na które już otrzymałeś dofinansowanie.
Dlatego wnioskując o grant musisz oświadczyć, że nie dojdzie do podwójnego finansowania
wydatków Twojej firmy. Nie możesz grantu wydać na wydatki, na które firma dostała inne
środki publiczne (krajowe/europejskie), ani na koszty objęte niekomercyjnym wsparciem
finansowym, ani na zapłacenie podatków (także VAT) lub innej opłaty jeśli masz możliwość ich
odzyskania.
Grant można łączyć z innym wsparciem dla firm w ramach walki ze skutkami epidemii, np. z
subwencjami PFR, umorzeniem składek ZUS, dofinansowaniem do miejsc pracy z WUP, jeśli
nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych wydatków.
Grant i inna pomoc dla jednej firmy może wynieść łącznie do 800 tys. EUR brutto (limit jest
mniejszy dla produkcji rolnej i dla rybołówstwa).

Jakie musisz spełniać warunki?

Możesz startować po grant gdy Twoja firma spełnia te proste warunki: 

1. Firma jest mikro albo małym przedsiębiorcą, także samozatrudnionym (JDG),

Samozatrudniony: 

a) nikogo innego nie zatrudnia

Mikroprzedsiębiorstwo:
a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników;
b) jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro

Małe przedsiębiorstwo:
a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników;
b) jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro

Masz wątpliwość to skorzystaj z kwalifikatora firm PARP tutaj https://kwalifikator.een.org.pl/ albo skontaktuj się z nami link do komunikatora 

2. Siedziba w Wielkopolsce,

3. Na dzień 31 grudnia 2019 r. firma prowadziła działalność gospodarczą i nie znajdowała się w trudnej sytuacji,

4. Spadek obrotów o co najmniej 30% w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, oraz nagły niedobór lub brak płynności finansowej, w związku z pandemią,

5. Brak zaległości w podatkach i składkach na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub
na dzień wnioskowania. Powyższe oznacza, że o grant jednak mogą ubiegać się podmioty, które

na dzień 31.12.2019 nie posiadały zaległości, ale na dzień złożenia wniosku o grant mogą posiadać zaległości.

Uwaga: nie jest uznawane za zaległość: 

(i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub 

(ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające 26,1 zł.

6. Firma nie prowadzi działalności w sektorach zastrzeżonych, takich jak:

a) produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność; 

b) produkcja wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi

c) produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, które stanowią część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej; 

d) kasyna i równoważne przedsiębiorstwa; 

e) badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które: 

– mają konkretnie na celu: wsparcie działalności ujętej w sektorach zastrzeżonych, o których mowa powyżej; hazard internetowy i kasyna internetowe lub pornografię; 

– mają na celu umożliwienie nielegalnego: dostępu do sieci danych elektronicznych; lub pobierania danych elektronicznych; 

f) badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do: 

– klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych; 

– organizmów zmodyfikowanych („GMO”). 

g) inne jeżeli przemawia za tym konieczność ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami tej działalności w postaci negatywnego wpływu na ich zdrowie lub bezpieczeństwo; 

h) działalność instytucji finansowych, bankowej, oraz sektora kas spółdzielczych.

7. Brak osób skazanych w kierownictwie firmy, co oznacza, że grant nie może być przyznany

a) osobie fizycznej, jeśli została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

b) spółce i innemu podmiotowi niż osoba fizyczna, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

c) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi. 

  1. Brak wymogu utrzymania poziomu zatrudnienia po uzyskaniu grantu. 
  2. Nie przewiduje się weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez przedsiębiorstwa.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !

Ile możesz dostać ? 

Grant wynosi 23 535,33 zł (samozatrudnieni), 70 605,99 zł (mikrofirma do 9 osób),
do 164 747,31 zł (mała firma do 49 osób) i jest wypłacany jednorazowo. Zobacz, jak to wygląda w tabeli:

Wartość grantu w sposób praktyczny zależy od poziomu zatrudnienia w firmie. Ten poziom ustala się na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Sam samozatrudniony (nie mający pracowników) liczy się jak 1 pracownik. W innych przypadkach poziom zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorców wynosi od 1 do 9 osób, a dla małych firm od 10 do 49 pracowników. Liczbę zatrudnionych na umowie o pracę ustala się w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W wyliczeniach nie uwzględnia się  pracowników na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego).

Firma oblicza zatrudnienie na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych u przedsiębiorcy.

Masz szanse, złóż wniosek
w 4 prostych krokach

1 FORMULARZ

Bezpłatnie zapoznaj się z warunkami współpracy
DLA TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

2 NASZA UMOWA I GWARANCJE

Opłać umowę

3 WNIOSEK O GRANT

Nasi doradcy i prawnicy szybko i profesjonalnie pomogą w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie

4 UMOWA O DOFINANSOWANIE

Nasz zespół pomoże w przygotowaniu wszystkich koniecznych dokumentów do zawarcia umowy o grant.

Kontrola i proste rozliczenie

Nie przewiduje się weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez przedsiębiorstwa. Grant
jest przeznaczony na finansowanie przez określoną liczbę miesięcy kalendarzowych kapitału
obrotowego firmy. Dlatego koncentruje się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności
przedsiębiorstw.W związku z powyższym przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez
okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1, 2 lub 3 miesiące).
Grant nie jest związany z koniecznością utrzymania poziomu zatrudnienia.
Dlatego ze spokojem złóż wniosek w 4 prostych krokach.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !

Współpracujemy z: